Visie
Het is de taak van mensen die de mogelijkheid hebben om de samenleving te helpen en om daar ook daadwerkelijk vrijwillig een bijdrage aan te leveren.

Missie
Hart voor Zorg wil vrijwillig een bijdrage leveren aan een gezondere samenleving. Hierbij richten we ons op klimaat, de medische aspecten van gezondheid en het prettig kunnen functioneren in een samenleving zodat een ieder een nuttige bijdrage kan leveren.

Wie komen hier voor in aanmerking
Hart voor Zorg richt zich op mensen met diabetes, incontinentie, stoma en ernstige wondproblematiek, klanten en relaties van Bosman Meduon. De oplossingen die zij zoekt moeten voor een grote groep mensen van toepassing zijn.

Doelstellingen en hoofdlijnen van het beleidsplan
De doelstelling van Stichting Hart voor Zorg is met de beschikbare middelen op het gebied van de medische gezondheid, klimaat, sociale betrokkenheid bij de samenleving en onderwijs voor iedereen, een bijdrage te leveren. Zij richt zich in eerste instantie op Eindhoven en andere grote regio’s. In Eindhoven wordt het beleid ontwikkeld en van daaruit wordt naar de andere regio’s gekeken.

Actueel Verslag
Net zoals als voorgaande jaren heeft de stichting zich voornamelijk gericht op het verder uitbouwen van haar netwerk. Naast de contacten die onderhouden worden met de belangengroepen die voor Hart Voor Zorg belangrijk zijn, bereiden we het netwerk verder uit met de groepen die in mindere mate belangrijk zijn maar ons wel informatie verschaft. Deze informatie helpt ons bij het realiseren bij onze doelen omdat ze inzicht geeft in activiteiten en ontwikkelingen die ook bruikbaar zijn bij de aan Hart voor Zorg direct gelieerde groepen.

De volgende instanties ontvangen nu voornamelijk de betrokkenheid van Stichting Hart voor Zorg:
a. Het Catharina wetenschappelijk onderzoeksfonds, werft donateurs voor wetenschappelijk onderzoek.
b. De Trudo Weekendschool, is een 3-jarig programma voor aanvullend onderwijs aan kansrijke kinderen uit de economisch zwakke wijken.
c. Middels het Van Abbemuseum en de Pennings Foundation worden mensen de mogelijkheid gegeven om van kunst te genieten en te ontspannen.
d. Met de organisatie van de Waalre Classic Car Rally worden verschillende, binnen de missie van Stichting Hart voor Zorg, goede doelen ondersteund.
e. Stichting ‘Het Wolders Ven’, heeft tot doel het beheren en exploiteren van de villa “Het Wolders Ven”te Waalre, onder meer door personen bij voorkeur uit de gemeente Waalre of wijdere omgeving, die daaraan in verband met ziekte, ouderdom of om andere redenen in het bijzonder behoefte hebben, in de gelegenheid te stellen zich eventueel samen met een mantelzorger in of om “Het Wolders Ven” te ontspannen. Vele vrijwilligers werken daarvoor belangeloos samen.

Financiële verantwoording
De Bestuursleden ontvangen geen beloning. In de bijlage is de financiële verantwoording 2019 opgenomen.

Deponering Stichting Hart voor Zorg 2019