Visie
Mensen met een gezondheidsaandoening en functiebeperking worden te weinig persoonlijk betrokken bij het zoeken naar oplossingen, verbetering en verlichting voor hun aandoening en beperking.

Missie
Hart voor Zorg heeft als doel mensen met gezondheidsaandoeningen en functie beperkingen te stimuleren zelf oplossingen te zoeken voor verlichting, verbetering of het verhelpen van de aandoening en beperking.

Wie komen hier voor in aanmerking
Hart voor Zorg richt zich op mensen met diabetes, incontinentie, stoma en ernstige wondproblematiek en klanten en relaties van Bosman Meduon, Melior Medica en Jij Gezond. De oplossingen die zij zoekt moeten voor een grote groep mensen van toepassing zijn.

Doelstellingen en hoofdlijnen van het beleidsplan
Alle relevante doelgroepen in kaart brengen en een relatie mee opbouwen waardoor we punt 2. uit kunnen werken.
Vervolgens starten we met de opzet van een netwerk waardoor we continue oplossingen en mogelijkheden die zorgen voor verlichting en verbetering bij gezondheids- en fysieke klachten, aandoeningen en functie beperkingen kunnen inventariseren. Oplossingen die uit 2. geïnventariseerd zijn, beoordelen en
a. kijken aan welke oplossingen we zelf of met partners, direct een vervolg kunnen geven of,
b. die oplossingen waar wij geen vervolg aan kunnen geven adviseren waar men dan terecht kan voor een oplossing.
Binnen ons netwerk communiceren welke projecten Bosman/Meduon helpt.
Binnen onze netwerken sponsors/donaties werven.

Actueel Verslag
Net zoals als voorgaande jaren heeft de stichting zich in 2018 voornamelijk gericht op het verder uitbouwen van haar netwerk. Naast de contacten die onderhouden worden met de belangengroepen die voor Hart Voor Zorg belangrijk zijn, bereiden we het netwerk verder uit met de groepen die in mindere mate belangrijk zijn maar ons wel informatie verschaft. Deze informatie helpt ons bij het realiseren bij onze doelen omdat ze inzicht geeft in activiteiten en ontwikkelingen die ook bruikbaar zijn bij de aan Hart voor Zorg direct gelieerde groepen.
De volgende acties hebben we ondernomen:

Er is een archief aangelegd met gegevens over de verschillende groepen.
Er is een adressenbestand aangelegd, dat tevens jaarlijks wordt geüpdate.
Er wordt gewerkt aan het verder versterken van het vermogen.
We plannen een campagne (najaar 2018) binnen het bestaande netwerk voor het verder versterken van het vermogen.
In 2018 zullen we kijken of we de ideeën kunnen uitbreiden, zodat de belangengroepen kunnen worden uitgebreid.
Hart voor Zorg richt zich met name op mensen met een stoma, diabetes, incontinentie en ernstige wonden. Daarnaast onderhoudt zij contact met groepen die mensen vertegenwoordigen met een functiebeperking door een lichamelijke aandoening of handicap.

Financiële verantwoording
In de bijlage is de financiële verantwoording 2016 opgenomen.

Financiële verantwoording Stichting Hart voor Zorg 2016